EU Coordinator

Prof. Dr. med Norbert Pfeiffer (FP7-HEALTH 2013 Coordinator) &
Dr. Dr. Katrin Lorenz (Project Coordinator)
Department of Ophthalmology (Director),
University Medical Center,
Johannes Gutenberg-University Mainz,
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz
Tel: +496131-17-7085
Fax: +496131-17-6620
e-Mail: katrin.lorenz@unimedizin-mainz.de
www.unimedizin-mainz.de